Ngân hàng đề thi

101.768 câu hỏi | 918 đề thi | 71 bộ sưu tập

2020-2021 - K10 - CHUYỂN ĐỘNG CƠ - 01

  • 35 phút
  • 20 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 10
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 10 người tham gia
  • 14 lượt làm đề
  • 79% đạt điểm pass

Đề thi đã kết thúc

13:00:00 20/09/2020
22:33:00 20/09/2020

Đề thi mới của Do Le Quoc Lap

Xếp hạng làm bài thi

10+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả