Ngân hàng đề thi

102.069 câu hỏi | 2.406 đề thi | 74 bộ sưu tập

Kiểm tra Sử

  • 45 phút
  • 40 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tổng Hợp
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 1 người tham gia
  • 3 lượt làm đề
  • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Nguyễn Quốc Dương

Xếp hạng làm bài thi

1+ thành viên đã tham gia thi