Ngân hàng đề thi

102.069 câu hỏi | 2.406 đề thi | 74 bộ sưu tập

kiểm tra trực tuyến toán- số 1

  • 45 phút
  • 14 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tổng Hợp
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 4 người tham gia
  • 4 lượt làm đề
  • 50% đạt điểm pass
Đề thi mới của Đỗ Thanh Hà

Xếp hạng làm bài thi

4+ thành viên đã tham gia thi