Ngân hàng đề thi

102.061 câu hỏi | 1.459 đề thi | 71 bộ sưu tập

Sinh 12-lần 6

  • 45 phút
  • 28 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tổng Hợp
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 10 người tham gia
  • 11 lượt làm đề
  • 73% đạt điểm pass
Đề thi mới của Hoàng Việt Hưng

Xếp hạng làm bài thi

10+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả