Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.501 đề thi | 76 bộ sưu tập

Tin 9 Khảo sát Lần 1

  • 15 phút
  • 10 câu
  • Miễn phí

 Khảo sát các nội dung về các kĩ năng sử dụng phần mềm Movie Maker

  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 0 người tham gia
  • 0 lượt làm đề
  • 0% đạt điểm pass

Đề thi đã kết thúc

09:45:00 13/04/2020
10:00:00 13/04/2020

Đề thi mới của Miss Loan

Xếp hạng làm bài thi

0+ thành viên đã tham gia thi