Ngân hàng đề thi

100.961 câu hỏi | 762 đề thi | 66 bộ sưu tập

kiểm tra chữ hán bài 11-12-13

  • 20 phút
  • 20 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 11 người tham gia
  • 12 lượt làm đề
  • 100% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

11+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả