Ngân hàng đề thi

102.069 câu hỏi | 2.406 đề thi | 74 bộ sưu tập

Test Online Mẫu N5

  • 10 phút
  • 10 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 1 người tham gia
  • 2 lượt làm đề
  • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Trương Thông

Xếp hạng làm bài thi

1+ thành viên đã tham gia thi