Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

THI TIẾNG ANH CÂU HỎI GIAO TIẾP ĐƠN GIẢN

  • 30 phút
  • 13 câu
  • 15.000 đ
Đề thi thuộc Tuyển dụng công chức
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 0 người tham gia
  • 0 lượt làm đề
  • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Thanh Loan