Ngân hàng đề thi

102.114 câu hỏi | 2.511 đề thi | 77 bộ sưu tập

11-1-LUYỆN TẬP DUNG DỊCH - 01

  • 35 phút
  • 22 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 11
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 19 người tham gia
  • 23 lượt làm đề
  • 43% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

19+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả