Ngân hàng đề thi

102.069 câu hỏi | 2.406 đề thi | 74 bộ sưu tập

N2 NGHE HIỂU MINITEST MONDAI 1

  • 10 phút
  • 5 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 5 người tham gia
  • 9 lượt làm đề
  • 33% đạt điểm pass
Đề thi mới của Đào Tạo

Xếp hạng làm bài thi

5+ thành viên đã tham gia thi