Ngân hàng đề thi

101.402 câu hỏi | 874 đề thi | 71 bộ sưu tập

ĐỀ LUYỆN TẬP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI - 03 - LỚP 12 - HÓA HỌC VÔ CƠ

  • 40 phút
  • 35 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 0 người tham gia
  • 0 lượt làm đề
  • 0% đạt điểm pass